هوپا دژ کارتی استراتژیک

96000 تومان

در بازی دژ، بازیکنان در رقابت با یکدیگر، تلاش می کنند تا با ساخت جذاب ترین و بهترین شهر، تبدیل به بهترین حکمران در قلمرو پادشاهی شوند.
در هر دور از بازی، یک نقش را انتخاب می کند تا از قابلیت ویژه آن نقش در طول آن دور استفاده کند. هر بازیکن ساخت و ساز شهر خود را با بازی کردن کارت سازه ای که در دست دارد، پیش می برد، و در انتهای بازی، امتیازی هم ارزش با هزینه آن کارت را به دست می آورد.
در پایان آن دور از بازی که یک بازیکن بتواند هفتمین سازه را در شهر خودش بسازد، بازی به پایان می رسد، و بازیکنانی که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد به عنوان برنده بازی و بهترین حکمران قلمرو شناخته می شود.