لبخند بازی و ریاضی آموزش چهار عمل اصلی

30000 تومان

بازی آموزش بازی و ریاضی از سری بازی های ساختنی چیدنی شرکت بازی سازی لبخند شامل یک تخته پلاستیکی که اعداد به حالت شبکه ای درون حفره های تخته آموزشی مخفی است که از بهترین مواد اولیه ساخته شده. آموزش و تمرین ریاضی برای دانش آموزان، رنگ های شاد که باعث خستگی چشم نیست، آموزش چهار عمل اصلی جمع، تفریق، تقسیم و ضرب بر روی اعداد یک رقمی است، آشنایی با اشکال مختلف اعداد کسری، اعشاری و جمع جبری مناسب جهت دانش آموزان و یادگیری چهار عمل اصلی ریاضی