فکری فکر برتر

24000 تومان

این یک بازی کاملا استراتژیک و باعث افزایش قدرت تحلیل  و حدس و گمان در بازیکن خواهد شد