زاغک هوش چین ارتباطی مشاغل

46000 تومان

در هوش چین ارتباطی مشاغل کودک می تواند ارتباط بین چند شی یا مشاغل را بیابد و نقطه مشترکی برای آنها تشخیص دهد از مهمترین مواردی است که در دوره کودکی و در آموزش باید به آن توجه شود.