دانا ترازوی حسابگر

50000 تومان

آشنایی با اعداد، مفهوم تساوی بزرگترو کوچکتر، ارزش اعداد، جمع و تفریق های ساده و ….. از اهداف آموزشی این بازی است