بازی تا جست و جو

25000 تومان

هدف ازبازی  جست و جو تمرکز، سرعت عمل، دقت و حافظه دیداری می باشد.