بازی تا تعادل

48000 تومان

هدف از بازی تعادل حفظ تعادل و افزایش تمرکز و مهارت های حرکتی در کودکان می باشد.